Tiến trình học tập

Có thể nhận được hướng dẫn chi tiết về tiến trình học tập

Đồng thời, nhà trường sẽ cung cấp kết quả học tập thực tế hàng năm của từng học viên, dựa vào đó, nhà trường sẽ đưa ra những hướng dẫn chi tiết để học viên ôn luyện, phù hợp với nguyện vọng của từng học viên. 

Tiến trình học tập

PAGETOP