การสมัคร

เมื่อนักเรียนเริ่มกรอกใบสมัครของสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะแล้ว จะเป็นการเริ่มต้นสู่การเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น

  • หากต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่น เกิน 6 เดือนชึ้นไป จะต้องสมัครวีซ่านักเรียน
  • สำหรับการสมัครวีซ่านักเรียนนั้น ต้องสมัคร Certificate of Eligibility ผ่านสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
  • การสมัคร Certificate of Eligibility ต้องเตรียมเอกสารหลายชนิด ควรที่จะเผื่อเวลาล่วงหน้าในการสมัคร
  • วีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้น ไม่สามารถสมัครเรียนได้

การสมัคร

PAGETOP