ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้บริหารจัดการโดยสถาบันการศึกษาโยชิโอกะ (ต่อไปจะเรียกว่าบริษัทของเรา)

ตาม "กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่จะจัดเก็บไว้ดังต่อไปนี้

เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้เราไว้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้เท่านั้น

   (1)  จัดส่งเอกสารและติดต่อ

   (2)  จัดทำเอกสารขอเข้าเรียน เอกสารขอวีซ่า

   (3)  แบ่งปันข้อมูลภายในขอบเขตงานของกลุ่มเซนดากายะ

   (4)  อื่นๆ วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวเนื่องกับข้างต้น

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่3

เราจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่3 ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

   (1)  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของข้อมูล

   (2)  เมื่อได้รับการร้องขอตามกฎหมายและข้อบังคับ

   (3)  เมื่อมีอันตรายร้ายแรงต่อชีวิต หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน

เหตุผลในการยกเว้น

เราจะไม่รับผิดชอบความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าบนเว็บไซต์อื่นที่เราไม่ได้ดูแลแต่เชื่อมโยงอยู่กับเว็บไซต์ของเรา

เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาและร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

กรุณาติดต่อมายังแผนกนักเรียนต่างชาติหากต้องการคำปรึกษาและร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

 

สถาบันการศึกษาโยชิโอกะ

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ แผนกนักเรียนต่างชาติ

โทรศัพท์ : 03-5337-7001 แฟกซ์ : 03-5332-6696

อีเมล : info@jp-sji.org

PAGETOP