การพัฒนาสื่อการสอน

ตำราเรียนล้ำค่าจำนวนมากที่กลุ่มเซนดากายะภาคภูมิใจที่สามารถทำให้ความฝันของคุณเป็นจริง

 

กลุ่มสถาบันวิจัยการศึกษาสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะก่อตั้งนานกว่า 40 ปี ในช่วงระหว่างนี้ได้ผลิตตำรา เช่น การศึกษาสำหรับเตรียมความพร้อมศึกษาต่อ การศึกษาภาษาญี่ปุ่นทั่วไป การศึกษาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ การฝึกอบรมอาจารย์ภาษาญี่ปุ่น และตำราที่เกี่ยวกับการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในด้านๆในตำราต่างๆเหล่านั้น ได้รวมความรู้เอาไว้มากมาย ซึ่งนำไปใช้พัฒนาตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นและข้อสอบด้วยตำราเรียนที่ตีพิมพ์ครั้งแล้วครั้งเล่า นำไปสู่ความเชื่อมั่นทางสังคมของ กลุ่มเรา โปรดใช้ ตำราเรียนเหล่านี้ของเรา เพื่อทำความฝันของคุณให้เป็นจริง!!

ตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

ตำราเรียนภาษาญี่ปุ่น

『ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1・2・3』

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1・2・3
 • ตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น ~ ขั้นต้น-กลาง เพื่อเสริมทักษะการสื่อสารที่ใช้ได้จริง
 • ระดับ A1 ~ A2 ของ (CEFR) อ้างอิงจากยุโรป
 • “บทสนทนา”ตัวละครมากมายในสถานการณ์ที่หลากหลาย เช่น การใช้ชีวิตประจำวัน โรงเรียน บริษัท・ประโยค” ที่พรรณาเนื้อหาหลักของบทสนทนา・ประโยคตัวอย่าง” ที่ใช้รูปประโยคหลักและหัวข้อไวยากรณ์・ ตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นประกอบด้วย “แบบฝึกหัด A” และ “แบบฝึกหัด B” ที่จะฝึกการเรียนรู้ทีละขั้นเพื่อสามารถนำหัวข้อที่เรียนรู้ไปใช้ได้ตามสถานการณ์ต่างๆ เป็นตำราเรียนที่พัฒนาให้สามารถเรียนรู้รูปประโยคหลักตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นต้น-กลางได้โดยไม่ยากและเป็นธรรมชาติ

แบบฝึกหัด

『แบบฝึกหัดภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1・2・3』

แบบฝึกหัดภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1・2・3
 • หนังสือรวมแบบฝึกหัดเพื่อเสริมการเรียนรู้หัวข้อที่อยู่ในตำราเรียน
 • ประกอบด้วยคำถามมากมายที่สามารถเข้าใจประเด็นสำคัญของหัวข้อรูปประโยคหลักในทุกบทเรียน สามารถใช้ทบทวนได้อย่างได้ผล
 • นักเรียนของสถาบันนี้สามารถเรียนรู้ผ่านระบบ E-learning 

แบบฝึกคัดตัวอักษร

『แบบฝึกคัดคันจิภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1・2・3』

แบบฝึกคัดคันจิภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1・2・3
 • แบบฝึกคัดตัวอักษรที่สามารถเรียนฮิรางะนะ คาตาคานะ คันจิได้ตามลำดับขั้น
 • ในส่วนของคันจิ ประกอบด้วยลำดับการเขียน วิธีการอ่าน คำศัพท์ และมีเนื้อหาที่ประโยชน์ต่อการเพิ่มทักษะด้านคำศัพท์

CD

『CD ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1・2・3』

 • CD ประกอบเนื้อหาในตำราเรียน 
 • สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น ทักษะการฟัง การเสริมสร้างทักษะการสื่อสารที่ใช้ได้จริง โดยผ่านการทบทวนบทเรียนรายวัน

ตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

『ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจขั้นกลาง-สูง (ฉบับ IT)』

ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจขั้นกลาง-สูง (ฉบับ IT)
 • สำหรับผู้เรียนขั้นกลาง-สูง (CEFR B1~B2)
 • เริ่มจากสถานการณ์การสัมภาษณ์รับสมัครพนักงานที่บริษัท IT จนถึงสถานการณ์การทำงานต่างๆในบริษัทสามารถใช้เสริมสร้างทักษะการสื่อสารที่ใช้ได้จริงในสถานการณ์ธุรกิจทั้งภายในและภายนอกบริษัทได้
 • แต่ละบทประกอบด้วย “บทนำ” ซึ่งเขียนวัตถุประสงค์ของการเรียนในแต่ละบท  “บทสนทนา” ในสถานการณ์หลากหลายในบริษัท IT  “สำนวนที่ใช้” อธิบายตัวอย่างและวิธีการใช้ของสำนวนทางธุรกิจในบริบททางวัฒนธรรม  “แบบฝึกหัดประยุกต์” เรียนรู้ทักษะการสื่อสารที่ใช้ได้จริง  “ดัชนีคำศัพท์” “คอลัมน์” เรื่องอ่านสั้นๆเกียวกับเกร็ดความรู้ทางธุรกิจ  เป็นตำราเรียนที่สามารถเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแค่ทักษะภาษาญี่ปุ่นธุรกิจที่ใช้ได้จริงเท่านั้น ยังสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นและความรู้ทางธุรกิจได้อีกด้วย

ตำราติวสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น

『ติวสอบข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 <1>・<2>・<3>』
『ติวสอบข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 <1>・<2>・<3>』

ติวสอบข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ <1>・<2>・<3>
 • เย็บรวม“คำถามเล่ม 1”และ “คำถามเล่ม 2” ไว้ด้วยกัน สามารถฉีกแยกออกจากกัน เหมือนกับข้อสอบฉบับจริง
 • เป็นหนังสือที่ตั้งใจจัดทำขึ้นให้เหมือนกับข้อสอบจริง ทั้งรูปแบบของข้อสอบ จำนวนข้อสอบในแต่ละส่วน เล่มข้อสอบและกระดาษคำตอบ จึงสามารถใช้ลองทำสอบได้เสมือนกับการสอบจริง
 • ตัวอย่างข้อสอบในหนังสือใช้ทดลองสอบกับนักเรียนของกลุ่มสถาบันวิจัยการศึกษาสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะที่มีสัดส่วนมากที่สุดในประเทศ เป็นตัวอย่างข้อสอบที่ผ่านการวิเคราะห์แต่ละหัวข้อและคัดเลือกอย่างพิถีพิถันจากตัวอย่างข้อสอบที่คัดเลือกมาแล้ว 
 • นอกจากจะใช้เป็นข้อสอบจำลองก่อนการสอบจริงแล้ว ยังสามารถใช้ในหลายลักษณะ เช่น ใช้ตอนเริ่มติวสอบเพื่อดูว่าทำคะแนนในส่วนไหนได้ไม่ดี เป็นต้น

หลักสูตรการศึกษาภาษาญี่ปุ่น

หลักสูตรการศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1-5

日本語教育講座1~5
 • ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นโดยรวบรวมอย่างเป็นระบบ เล่มสมบูรณ์
 • แบ่งเป็น 5 เล่มดังนี้ “ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น “เสียง คำศัพท์ ความหมาย” “เรียนภาษาและเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่น” “ประวัติภาษาญี่ปุ่น” “วิธีการสอน”
 • ผู้วิจัยอธิบายให้เข้าใจง่ายโดยใช้รูป“です・ます” เพื่อที่จะเชื่อมโยงกับทฤษฎีพื้นฐานในสถานศึกษาภาษาญี่ปุ่นจริง เป็นหนังสือคู่มือเบื้องต้นสำหรับผู้ที่มีเป้าหมายอยากเป็นอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น ซึ่งใช้เป็นตำราต้นแบบในหลักสูตรอบรมอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น และได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี

หลักสูตรอบรมอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น

รวมแบบฝึกหัดพื้นฐาน

基礎問題集
 • รวมแบบฝึกหัดพื้นฐานตามตัวอักษรของวิชาทฤษฎีตามหลักสูตรอบรมอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น
 • รวมแบบฝึกหัด ประกอบด้วย เฉลยแบบฝึกหัดและการอธิบาย
 • มีการนำไปใช้ในส่วนหนึ่งของหลักสูตร โดยส่วนมากจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมหลักสูตรได้เช็คระดับความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับการเรียน และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนให้มากขึ้นอีกด้วย

เล่มใหม่ หนังสือทักษะความสามารถ

新版・実技教本
 • หนังสือรวบรวมความคิดพื้นฐานและแบบฝึกหัดพื้นฐานเกี่ยวกับการสอนด้วยวิธี “สอนภาษาญี่ปุ่นด้วยภาษาญี่ปุ่น” และวิธีการจัดคลาสเรียน
 • จะได้เรียนวิธีการอธิบายไวยากรณ์ โดยแบ่งตามรูปประโยค วิธีการทำให้เข้าใจความหมายอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการฝึกฝน รวมไปถึงวิธีการจัดคลาสเรียน อย่างเป็นลำดับ

การเรียนการสอน

PAGETOP