ขั้นต้น-กลาง・ขั้นกลาง

ขั้นต้น-กลาง

เสริมสร้างความรู้และทักษะการประยุกต์ใช้ที่จำเป็นต่อการสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย

ตั้งแต่ขั้นกลางขึ้นไป จะมีความสามารถอย่างสมดุลทั้ง 4 ทักษะ ได่แก่ อ่าน ฟัง เขียน พูด 

ขั้นต้น-กลาง・ขั้นกลาง

 • การอ่าน

  ・・・

  สามารถอ่านบทความเกี่ยวกับด้านสังคมและบทความที่เป็นนามธรรมได

 • การฟัง

  ・・・

  สามารถฟังสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับหัวข้อที่มาจากหนังสือพิมพ์และข่าวได้

 • การเขียน

  ・・・

  สามารถเขียนข้อความแสดงความคิดเห็นประมาณ 400 ~ 500 ตัวอักษรเกี่ยวกับหัวข้อที่กำหนดได้

 • การพูด

  ・・・

  สามารถพูดสรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อที่กำหนดได้。

 • ไวยากรณ์

  ・・・

  สามารถใช้ไวยากรณ์ภาษาสุภาพที่ใช้เวลาเขียนสารนิพนธ์ ฯลฯ หรือเวลาพูดรายงานในชั้นเรียนได้ เสริมสร้างความสามารถให้สอบผ่าน JLPT – N3・N2 ได้

 • คันจิ・คำศัพท์

  ・・・

  เรียนคำศัพท์ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต・การศึกษาต่อ เช่น ตั้งแต่การใช้ชีวิตไปจนถึงการศึกษา สังคม เป็นต้น

ตั้งแต่ระดับนี้ สามารถเรียนชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วไป  ควบคู่กับชั้นเรียนวิชาเลือก

สำหรับชั้นเรียนวิชาเลือก สามารถเลือกตั้งแต่ ชั้นเรียนศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ศึกษาต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัย ติวสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) หรือชั้นเรียนตามวัตถุประสงค์ในการเรียนของตัวเอง

 

การเรียนการสอน

PAGETOP