ขั้นต้น

ขั้นต้น

มุ่งเน้นการเรียนรู้ทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐาน (JLPT - ระดับ N4)

ในขั้นต้นจะใช้ตำราเรียนของสถาบัน “ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1・2・3” โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐาน เนื้อหาดังต่อไปนี้

ขั้นต้น

 • ไวยากรณ์

  ・・・

  เรียนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานและสามารถพูดและเขียนได้

 • คำศัพท์

  ・・・

  เรียนคำศัพท์ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และเรียนคำศัพท์พื้นฐานที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ

 • คันจิ

  ・・・

  ในชั้นเรียนของนักเรียนจากประเทศที่ใช้คันจิ จะเรียนความแตกต่างของตัวอักษรคันจิของญี่ปุ่นกับจีน วิธีใช้คำศัพท์อักษรคันจิในภาษาญี่ปุ่น เป็นต้นในชั้นเรียนของนักเรียนจากประเทศที่ไม่ใช้คันจิ จะเรียนส่วนต่างๆของคันจิ องค์ประกอบของคันจิ พร้อมๆกับคำประสมคันจิเรียนวิธีการอ่านและวิธีการเขียนคันจิจำนวน 336 ตัวก่อนจบขั้นต้น

 • การพูด

  ・・・

  สามารถสนทนาในชีวิตประจำวันได้โดยใช้ไวยากรณ์และคำศัพท์ที่เรียนจากชั้นเรียน

 • การเขียน

  ・・・

  สามารถเขียนเรียงความง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว เช่น การแนะนำตัว เมืองของฉัน ประสบการณ์ในญี่ปุ่น เป็นต้น

 • การฟัง

  ・・・

  สามารถฟังจับใจความการสนทนาในชีวิตประจำวันได้ เช่น การซื้อของ เป็นต้น

 • การอ่าน

  ・・・

  สามารถอ่านบทความที่เขียนเกี่ยวกับประสบการณ์ในชีวิตประจำวันได้

 •  

การเรียนการสอน

PAGETOP