ขั้นสูง

ขั้นสูง

มีเป้าหมายเพื่อที่จะให้นักเรียนเข้าเรียนร่วมกับชาวญี่ปุ่น ในสถานที่สอบเข้าได้ เช่นมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัย

เสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นระดับที่สูงขึ้น และมุ่งเน้นที่จะให้นักเรียนเข้าเรียนร่วมกับชาวญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัยได้

ขั้นสูง

 • การอ่าน

  ・・・

  สามารถอ่านหนังสือเรียนระดับที่ใช้ในมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัย สรุปเนื้อหาและออกความคิดเห็นได้

 • การฟัง

  ・・・

  สามารถเข้าใจรายการโทรทัศน์ภาษาญี่ปุ่น และการบรรยายในวิชาเรียนของมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัย

 • การพูด

  ・・・

  สามารถออกความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านสังคม และนำเสนอหน้าบุคคลอื่นได้

 • สื่อการเรียน

  ・・・

  ใช้รายการโทรทัศน์ ละคร หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ เพื่อที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ชาวญี่ปุ่นใช้กันในชีวิตจริง

 • คำศัพท์

  ・・・

  เรียนคำศัพท์ระดับสูงเพื่อที่จะสามารถใช้สำนวนได้หลากหลายมากขึ้นในขณะพูดหรือเขียน

 • เขียนบทความ

  ・・・

  นอกเหนือจากข้อสอบข้อเขียนแล้ว ยังสามารถเขียนบทความ รายงาน ฯลฯ ในมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัยได้

การเรียนการสอน

PAGETOP