ชั้นเรียนติวสอบเข้าบัณฑิตวิทยาลัย

ในชั้นเรียนติวสอบเข้าบัณฑิตวิทยาลัย จะติวสอบวิชาต่างๆเพื่อให้สามารถสอบเข้าบัณฑิตวิทยาลัยที่มุ่งหวังได้

เช่น การเขียนแผนงานวิจัย การติวสอบสัมภาษณ์ การอ่านวิทยานิพนธ์ ติวสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

การเขียนแผนงานวิจัย

แนะนำวิธีการเขียนแผนงานวิจัย เช่น โครงสร้างแผนงานวิจัย สำนวนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้บ่อยจากนั้น ให้เขียนแผนงานวิจัยเป็นงานในหรือนอกชั้นเรียน แล้วให้นำเสนอในชั้นเรียนอาจารย์ประจำวิชาจะให้คำปรึกษาในการเพิ่มเติมหรือปรับแก้เนื้อหาและข้อความของแผนงานวิจัย

การติวสอบสัมภาษณ์

จัดติวสอบสัมภาษณ์เข้าบัณฑิตวิทยาลัยตามเนื้อหาที่เขียนไว้ในแผนงานวิจัยชี้แนะวิธีการพูดตอบสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธภาพ ฝึกซ้ำๆในชั้นเรียน

การอ่านวิทยานิพนธ์

มุ่งให้สามารถอ่านวิทยานิพนธ์วิชาการภาษาญี่ปุ่นฉบับจริงพร้อมๆกับเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับการอ่านวิทยานิพนธ์ในชั้นเรียนจะเรียนโครงสร้างและไวยากรณ์ในวิทยานิพนธ์ภาษาญี่ปุ่น การแปลความทฤษฎี และการอ่านวิทยานิพนธ์นอกจากนี้จะให้รายงานและพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาที่อ่าน

ชั้นเรียนติวสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

ในการเข้าเรียนต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัย จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับสอบผ่าน N1ด้วยเหตุนี้ จึงติวสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น มุ่งเน้นให้สอบผ่าน N1

การทำข้อสอบฉบับจำลอง

ทดลองทำข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) และข้อสอบเพื่อเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น (EJU) ฉบับจำลอง

เสมือนว่าเป็นข้อสอบฉบับจริง

(ตัวอย่างชั้นเรียนในหนึ่งสัปดาห์)

 พฤ
1 ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
2 ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
3 ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป การเขียนแผนงานวิจัย JLPT การอ่านวิทยานิพนธ์ คันจิและคำศัพท์
4 ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป การเขียนแผนงานวิจัย JLPT ติวสอบสัมภาษณ์ JLPT
5 JLPT การเขียนแผนงานวิจัย JLPT ติวสอบสัมภาษณ์

การศึกษาต่อ

PAGETOP