ชั้นเรียนติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ในชั้นเรียนติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย จะติวสอบวิชาต่างๆเพื่อให้สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มุ่งหวังได้

เช่น ติวสอบภาษาญี่ปุ่น EJU (การสอบเพื่อเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น) ติวสอบวิชาพื้นฐาน EJU (คณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิชาศึกษาทั่วไป) ติวสอบข้อเขียน EJU ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยรอบที่สอง (ข้อสอบเก่า เรียงความ ข้อสอบภาษาอังกฤษ)

ข้อสอบเพื่อเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น (EJU) ภาษาญี่ปุ่น

จัดชั้นเรียนให้เหมาะกับลักษณะเฉพาะและระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นของนักเรียน เช่น นักเรียนจากประเทศที่ใช้คันจิ นักเรียนจากประเทศที่ไม่ใช้คันจิ ในชั้นเรียน จะใช้ข้อสอบเก่าของ EJU อธิบายลักษณะพิเศษของข้อสอบและชี้แนะเทคนิควิธีการตอบโจทย์อย่างละเอียด เพื่อให้ได้คะแนนสูง

ติวสอบข้อเขียน EJU

ชี้แนะเพื่อให้สามารถร้อยเรียงความคิดเห็นของตนเอง วางโครงเรื่องที่ดี และเขียนออกมาตามหัวข้อในโจทย์ได้

วิชาพื้นฐาน EJU

จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ความรู้ทั่วไป สำหรับการสอบข้อสอบ EJU และข้อสอบตรงของมหาวิทยาลัย

นักเรียนสามารถเลือกวิชาที่เหมาะกับวิชาเอกของตัวเองได้

ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยรอบที่สอง

ในการติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยรอบที่สอง จะใช้ข้อสอบเก่าของแต่ละมหาวิทยาลัย ชี้แนะแนวโน้มของข้อสอบและวิธีการตอบโจทย์

สำหรับการติวสอบเขียนเรียงความ จะยกตัวอย่างปัญหาในเหตุการณ์ปัจจุบัน แล้วให้ฝึกพูดแสดงความคิดเห็นของตนเองต่อปัญหานั้นๆอย่างมีเหตุผล

การทำข้อสอบฉบับจำลอง

ทดลองทำข้อสอบฉบับจำลองเพื่อเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น (EJU) หลายๆครั้ง เสมือนว่าเป็นข้อสอบฉบับจริงนอกจากนี้ ยังวิเคราะห์ผลคะแนนและชี้ประเด็นให้รู้ในชั้นเรียนเพื่อกำจัดจุดอ่อน


(ตัวอย่างชั้นเรียนในหนึ่งสัปดาห์) นักเรียนสายวิทยาศาสตร์ / ระดับขั้นกลาง

 พฤ
1 ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
2 ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
3 ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป การฟัง การฟัง การฟัง คันจิและคำศัพท์
4 ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป การอ่าน เหตุการณ์ปัจจุบัน การอ่าน การฟัง
5 ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ 2 เคมี

การศึกษาต่อ

PAGETOP