ชั้นเรียนวิชาเลือกตามวัตถุประสงค์

สามารถเลือก “ชั้นเรียนวิชาเลือกตามวัตถุประสงค์” ให้ตรงตามมหาวิทยาลัยที่จะไปศึกษาต่อ

ระดับสูงกว่าขั้นต้น-กลางมี “ชั้นเรียนวิชาเลือกตามวัตถุประสงค์”สามารถเลือกชั้นเรียนวิชาเลือกที่ตรงกับมหาวิทยาลัยที่จะไปศึกษาต่อมีชั้นเรียนติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับผู้ที่จะศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ชั้นเรียนติวสอบเข้าบัณฑิตวิทยาลัยสำหรับผู้ที่จะศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย ชั้นเรียนสำหรับนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเฉพาะทางและชั้นเรียนติวสอบ JLPT (วัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น) สำหรับผู้ที่ไม่ศึกษาต่อนอกเหนือจากชั้นเรียนวิชาเลือกแล้ว เป็นหลักสูตรที่ได้จัดตารางเวลาเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ให้พัฒนาทั้ง 4 ทักษะ(อ่าน ฟัง เขียน พูด) ได้อย่างสมดุล

ตัวอย่างตารางเวลา

ตัวอย่างตารางเวลา (ขั้นกลาง)

 พฤ
1 การอ่าน ไวยากรณ์ ไวยากรณ์ การพูด การฟัง
2
3 การเขียน ชั้นเรียนวิชาเลือกตามวัตถุประสงค์  ชั้นเรียนวิชาเลือกตามวัตถุประสงค์  ชั้นเรียนวิชาเลือกตามวัตถุประสงค์  คันจิ・คำศัพท์
4
5 ชั้นเรียนวิชาเลือกตามวัตถุประสงค์  ชั้นเรียนวิชาเลือกตามวัตถุประสงค์ 

การศึกษาต่อ

PAGETOP