นโยบายเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้ดูแลจัดการโดยสถาบันการศึกษาโยชิโอกะ (ต่อจากนี้จะเรียกว่าสถาบัน) และตัวแทนของสถาบัน กรุณาอ่านและยอมรับในกฎระเบียบการใช้ดังต่อไปนี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของสถาบัน

อนึ่ง เว็บไซต์ของสถาบันมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง หากท่านต้องการใช้เว็บไซต์ดังกล่าว จำเป็นต้องอ่านและยอมรับกฎระเบียบการใช้ของเว็บไซต์นั้นๆ

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์ของสถาบัน ถูกควบคุมภายใต้ กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า ฯลฯ ห้ามนำไปใช้ดัดแปลง คัดลอก หรือใช้ผิดจุดประสงค์ ที่นอกเหนือจากขอบเขตที่ระบุไว้ภายใต้กฎหมายที่ได้รับการยอมรับสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

การเชื่อมโยงเว็บไซต์

•การเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสถาบันนั้นทำได้อย่างอิสระ ไม่จำเป็นต้องมีการขออนุญาต จะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากแจ้งให้ทราบ

 

•ไม่อนุญาตให้เชื่อมโยงดังต่อไปนี้

O การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ที่มีการหมิ่นประมาทสถาบัน หรือมีเป้าหมายเพื่อทำลายชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ ของสถาบัน

O การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่ผิดหรืออาจผิดกฎหมาย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำใดๆที่ผิดหรืออาจผิดกฎหมาย

O การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ที่ใช้กรอบ หรือรูปแบบการนำเสนออื่นๆ ที่ทำให้เนื้อหาของสถาบันเกิดความไม่ชัดเจน

 

•หากเกิดความเสียหายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการใช้เนื้อหาของเว็บไซต์อื่นๆ หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่มีการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสถาบัน จะไม่มีการรับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ว่าในกรณีใดๆ อนึ่ง สถาบันไม่ได้มีการแนะนำให้ใช้เว็บไซต์ สินค้า บริการ หรือบริษัทดังกล่าว ใดๆทั้งสิ้นที่มีการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสถาบัน

การปฏิเสธความรับผิด

เว็บไซต์ของสถาบัน ให้บริการโดยไม่หวังผลตอบแทน

ขอเรียนให้รับทราบมา ณ ที่นี้ว่า สถาบันให้บริการข้อมูลในเว็บไซต์นี้อย่างระมัดระวังในทุกๆด้าน แต่หากมีข้อมูลที่ผิดพลาดในเว็บไซต์ หรือหากเว็บไซต์ทำให้เกิดปัญหาระหว่างผู้ใช้กับบุคคลที่สามขึ้น สถาบันจะไม่รับผิดชอบใดๆ

นอกจากนี้ หากเกิดปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรือความเสียหายอื่นๆ ที่คาดว่าสืบเนื่องมาจากการใช้เว็บไซต์นี้ สถาบันจะไม่รับผิดชอบใดๆ 

และหากสถาบันมีการปรับเปลี่ยนข้อมูล การบริการ การดูแลจัดการ การหยุดหรือยกเลิกการใช้ ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ อันสืบเนื่องให้เกิดความเสียหาย สถาบันจะไม่รับผิดชอบใดๆ

PAGETOP